СУПТО или не?

Нормативна уредба, определяща че софтуерът "Твоите фактури" НЕ е СУПТО

Към настоящият момент не са предприети и няма да бъдат предприемани стъпки за регистрация на "Твоите фактури" като софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) поради:

 

 

  • Министерството на финансите подготвя промени в ЗДДС за отмяна на изискванията за СУПТО:

 

Съобщение на Министерство на финансите от 31.07.2020 г.:

Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО. След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.

 

 

  • При настоящата регулация, съгласно Наредба № Н-18, обнародвана в брой 68 на Държавен вестник от 31.07.2020 г.,  "Твоите фактури", като софтуер където "съхранението и обработката на данни е с цел единствено последващото издаване на данъчни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС" (фактури), не е СУПТО и следователно не подлежи на задължителна регистрация в НАП:

 

§1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18:

„управление на продажби чрез СУПТО“ е автоматизирана обработка и съхранение на данни, включващи най-малко вид, брой и единична цена на предоставените на клиента стоки/услуги чрез използван от лице по чл. 3 софтуер/и за текущо проследяване на процеса по продажба в търговски обект от заявяването от страна на клиентите на доставка на стоки/услуги до предоставянето/заплащането им; заявяването от страна на клиента се смята за настъпило най-късно в момента, в който лицето по чл. 3 поема ангажимент към клиента за предоставяне на стока/услуга, включително мълчаливо или с действия, които несъмнено предполагат неговото намерение, а в случаите, когато се изисква потвърждение от страна на клиента, заявяването се смята за настъпило при получаване на потвърждението; не се смятат за текущо проследяване на процеса по продажби съхранението и обработката на данни с цел единствено: последващото издаване на данъчни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС при получаване на плащане или предоставяне на стоки/услуги; съставянето на счетоводни регистри; съставянето на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за проследяване физическото движение на стоки/услуги;“.

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно последните промени, публикувани в брой 68 на Държавен вестник от 31.07.2020 г.:

 

 

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.
...........................
(16) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. Лицето е длъжно да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин.
(17) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:
1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с; и
2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон; и
3. чрез софтуера/софтуерите по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.