Помощ

Ръководство на потребителя

                                       ВЪВЕДЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ е онлайн приложение за изготвяне и съхранение на първични счетоводни документи - фактури, проформи, дебитни и кредитни известия.

Достъпът до приложението става чрез Потребителски профили. След регистрацията на Потребителски профил е необходимо да се създаде и Профил на компания, да се въведат търговски обекти, банкови сметки, номенклатури с артикули и данни за контрагенти.

Фактури се създават при настъпване на съответното данъчно събитие, като чрез форма за търсене се посочват клиента и артикулите, техните количества и цени, както и допълнителна информация, която обикновено се попълва автоматично. При запис се изготвят документите в PDF формат, с гриф "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЕ", предназначени съответно за клиента и за доставчика. Фактурата с гриф "ОРИГИНАЛ" може да бъде изпратена на и-мейла, посочен в профила на клиента, като автоматично се съставя електронно съобщение чрез шаблон.

Шаблоните са ключов елемент в приложението ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ. Чрез заместване на ключовите полета с конкретни данни се изготвят документите в PDF формат, както и електронните съобщения, които се изпращат до клиентите. Потребителите могат да създават и редактират свои шаблони, съгласно своя потребителски план, като по този начин могат да настройват и автоматизират дейността си.

 

 

ДЕФИНИЦИИ

Фактура

Фактурата е търговски документ, който се издава от продавач на купувач, показващ предмета на продажбата — стока или услуга, количеството и договорената цена за продуктите или услугите, които продавачът вече е предоставил на купувача. Фактурата показва, че купувачът дължи плащане (или вече е платил при авансови плащания) на продавача съгласно начина на плащане. Съгласно ЗДДС Чл. 114. Фактурата задължително съдържа:

 1. наименование на документа;
 2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално;
 3. дата на издаване;
 4. име и адрес на доставчика;
 5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
 6. име и адрес на получателя по доставката;
 7. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
 8. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
 9. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
 10. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
 11. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането и, както и основанието за неначисляване на данък;
 12. размера на данъка;
 13. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
 14. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.

 

Проформа фактура

Проформа фактурата може да се разглежда като оферта под формата на фактура, която се изпраща от продавача на купувача. Тя няма юридическа стойност. Използва се в следните случаи:

 • При плащане, което е било предварително договорено;
 • Когато е елемент на тръжни документи;
 • При доставка на стоки, преди подписване на договора, тогава целта е да послужи за средство за определяне на продажната цена на тези стоки.

 

Кредитно известие

Кредитното известие (Кредит нота, Сторно), е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която доставка вече е издадена фактура. Кредитното известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на фактурата, но задължително съдържа и следните реквизити:

 • номерата и датите на фактурите, към която е издадено известието;
 • основанието а издаване на кредитното известие:
  • при разваляне на сделка за доставка, за която вече е издадена фактура;
  • за да се поправи грешка във вече издадена фактура;
  • за да се направи търговска отстъпка за вече фактурирани стоки или услуги;
  • за да се обезщети клиента за получена некачествени стоки или услуги.

 

Дебитно известие

Дебитно известие (Дебит нота), е първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка, за която доставка вече е издадена фактура. Кредитното известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на фактурата, но задължително съдържа и следните реквизити:

 • номерата и датите на фактурите, към която е издадено известието;
 • основанието а издаване на дебитното известие. Основание за издаване на дебитно известие възниква само в случай, че трябва да се поправи грешка във вече издадена фактура, с която клиентът погрешно е бил задължен да плати по-ниска стойност за договорената доставка. Обикновено такива случаи възникват при погрешно фактуриране на по-малко от реалното количество стоки или услуги, които клиентът е получил, или при фактуриране на грешни стоки и услуги, или при фактуриране на стоки и услуги на цени, по-ниски от предварително уговорените.

 

 

ПОДРОБНО

 

Потребителски профил

 

Потребителският профил съдържа данните, които идентифицират потребителя и е в основата на системата за достъп до приложението:

 • Име - Името на Потребителя;
 • Фамилия - Фамилията на Потребителя;
 • Е-поща - Адрес на електронната поща.
  ВАЖНО: Адресът на електронната поща трябва да е реален и да се ползва от Потребителя, тъй като на него се изпраща линк за активация на Потребителския профил. При промяна на електронната поща винаги се изисква потвърждение за валидност по посочения начин чрез линк за активация;
 • Идентификация за фактури - Буквено цифров код съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗСч: При съставяне на счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на счетоводния документ;
 • Потребителско име - Уникално потребителско име за системата на Твоите фактури, което служи да идентифицира Потребителя еднозначно;
 • Парола - поне 4 букви и/или цифри
 • Парола-потвърждение - трябва да е същата буквено-цифрова комбинация като на паролата;
 • Псевдоним - Предназначен за идентификация във форума на приложението;
 • Позиция - Заемана позиция в компанията - например: "Счетоводител";
 • Получаване на съобщения - Абонамент за получаване на съобщения, свързани със системата - новости, фиксове и др.
 • Код за достъп - Защита срещу роботи. Необходимо е да въведете цифрите от картинката по-горе за да удостоверите, че сте човек.

 

 

 

 

Профил на компания

 

Профилът на компанията съдържа данни, необходими за съставяне на първичните счетоводни документи, както и настройки, необходими за правилното функциониране на приложението. Под "компания" може да се разбира както юридическо лице, така и самоосигуряващо се физическо лице, което може да издава фактури.

 • Наименование - Името на юридическото/физическото лице;
 • Идентификатор - ЕИК/Булстат за юридическо лице или ЕГН за физическо лице;
 • ДДС № - Номерът на юридическото/физическото лице по ЗДДС, в случай, че лицето е регистрирано по този закон;
 • Държава - Държава на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Населено място - Населено място на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Пощенски код - Пощенски код на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Адрес - Адрес на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Представляващ - Физическото лице, което представлява компанията;
 • Е-поща - Адрес на електронната поща на компанията;
 • Уеб адрес - уеб страница на компанията;
 • Десетичен разделител на числата - Изборът е между точка и запетая;
 • Групов разделител на числата - Изборът е между "Без разделител", "Интервал" и "Запетая"м
 • Формат на дата - Форматът по подразбиране е "dd.MM.yyyy г.";
 • Формат на дата/час - Форматът по подразбиране е "dd.MM.yy HH:mm", където "dd" е дата от месеца, "MM" е месеца, "yyyy" е годината, "HH" е часа, "mm" са минутите;
 • Е-поща за BCC - Адрес на електронна поща, на който да бъдат препращани копията на изпратените до клиентите фактури;

Твоите фактури са свързани със системата на Ипей. При плащания по проформа фактури през Ипей, Твоите фактури може автоматично да създава фактури и да ги изпраща до клиентите, като отчита фактурите като платени. За целта е необходимо да се въведат:

 • Идент. номер на търговеца (КИН) в Ипей - Издава се от Ипей на регистрирани търговци;
 • Секретна дума на търговеца в Ипей - Издава се от Ипей на регистрирани търговци;
 • Валидност на заявките за плащане през Ипей [дни]
 • Стартов номер на заявките за плащане в Ипей - Необходимо е да се зададе такъв номер, че при нарастване да не припокрива вече използвани "номера на фактури" Ипей;
 • URL за известяване от ePay.bg - Генерираният URL от Твоите фактури трябва да се въведе в системата Ипей

 

 

Търговски обекти

 

Търговски обект е структура на предприятието, която оперира относително самостоятелно. Всеки търговски обект има собствена серия номерации на фактурите и проформа фактурите, "място на сделката" и банкова сметка. Всички операции с фактури изискват и се отнасят до текущо избрания търговски обект.

При вход в системата автоматично се зарежда последният ползван търговски обект.

В тази секция се дефинират търговските обекти. В секцията "Търговски обекти" са възможни следните действия:

- Добавяне на нов търговски обект: За да създадете нов търговски обект използвайте бутона

- Редактиране на търговски обект:
За да се редактира даден търговски обект трябва да се натисне линка с името му. Отваря се прозорец за преглед (жълтия правоъгълник), в който трябва да се натисне бутона . Ще се отвори нова страница за редакция на свойствата на търговския обект - виж описанието на свойствата на страницата "нов търговски обект";

- Избор текущ търговски обект. От тук нататък всички действия по издаване на документи ще се отнасят до текущо избрания търговски обект.

- Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във всички колони. При клик върху заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен клик върху същото заглавие таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

 

 

Търговски обект

 

На страницата се създава нов или се редактират данните на съществуващ Търговски обект.

Полетата достъпни за попълване и редакция са:

 • Наименование - уникално име, което да идентифицира търговския обект;
 • Място на сделката - например "гр. София";
 • Номер на последната фактура - указва номера на последната издадена фактура;

 • Номер на последната проформа фактура - указва номера на последната издадена проформа фактура.

 • Банкова сметка - избира се от списък с предварително дефинираните банкови сметки.

От тук можете да отворите страницата Банкови сметки.

 

 

Билети

 

На тази страница се показва таблица с издадените на компанията билети. Билетът дава възможност да се ползва приложението "Твоите фактури" за издаване на определен брой търговски документи за определен период от време. Безплатен билет за 5 документа (ДЕМО) се издава автоматично по един всеки месец.

- Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във следните колони: Наименование, Описание, Кат. №, Услуга, Мярка, Дост. цена, Ед. цена. При клик върху заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен клик върху същото заглавие таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница;

- Бутонът отваря страница за закупуване на билет - Виж по-долу.

 

 

Билет

 

На тази страница се прави избор на билет за закупуване.

Всеки билет дава възможност да се ползва приложението Твоите фактури за издаване на определен брой документи за определен период от време. Безплатен билет за 5 документа (ДЕМО) се издава автоматично по един всеки месец.

При натискане на бутона "КУПИ" на съответния вид билет се изпраща проформа фактура на електронната пощенска кутия на компанията и се зарежда страницата за плащане на съответния билет - Виж по-долу.

 

 

Заявка за плащане

 

На тази страница се прави избор на начина на плащане:

 • През Ипей (необходим е профил в системата на Ипей);
 • С кредитна карта.
 

 

Фактури (Търговски документи)

 

На тази страница е таблица с всички издадени документи - това са фактури, проформа-фактури, кредитни известия и дебитни известия.

Филтриране - Документите могат да бъдат филтрирани по:

- Тип - като се избере необходимия тип от списъка с типове (фактури, проформи, дебитни и кредитни известия);

- Търговски обект - като се избере желания търговски обект или опцията "Всички обекти" от списъка с търговски обекти.

Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във всички колони: Номер на документ, Дата на издаване, Сума, Платен и Осчетоводен. При избор на желаното заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен избор на същата колона таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница;

- Бутонът отваря страница за създаване на нов документ - Виж по-долу.

- Бутонът създава нов търговски документ като копира данните от съответния търговски документ. Ако оригиналът е проформа фактура, типът на новият документ е фактура. Кредитните и дебитните известия запазват типовете си. Датите на данъчното събитие и на издаване са текущата дата. Новият търговски документ се издава към текущия търговски обект.

Прозорец за преглед (жълтия правоъгълник) - Отваря се при натискане на линка с номера на документа от таблицата. Прозорецът за преглед съдържа подробна информация за разглеждания документ, както и няколко бутона и функционалности:

- Бутонът отваря страница за редактиране на документ - Виж по-долу;

- Изтегля оригинала на документа в PDF формат;

- Изтегля копието на документа в PDF формат;

- Изпраща оригинала на документа на електронната поща на клиента и копие на документа на пощенската кутия на компанията за копия на документите - Виж Профил на компанията / Е-поща за BCC;

- Маркира фактурата като "платена" и (незадължително) добавя датата на плащане;

- Маркира фактурата като "осчетоводена" и (незадължително) добавя датата на осчетоводяване;

- Маркира фактурата като "платена" и "осчетоводена" и добавя датата на плащане и датата на осчетоводяване по определени правила: Ако фактурата не е маркирана нито като "платена", нито като "осчетоводена", то фактурата бива маркирана като "платена" с дата на плащане - дата на издаване и ако е започнал следващия календарен месец, то фактурата бива маркирана и като "осчетоводена", с дата на осчетоводяване - 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на документа;

- Записва промените на датите за плащане и осчетоводяване.

 

 

Създаване и редакция на Търговски документ - Фактура, Проформа фактура, Кредитно и Дебитно известие

 

На тази страница се създава нов или се редактира съществуващ търговки документ - Фактура, Проформа фактура, Кредитно и Дебитно известие.

В първата секция се избира типа на документа - Фактура, Проформа фактура, Кредитно и Дебитно известие. Номерацията на документа се определя автоматично според типа документ и избрания Търговски обект. Всеки Търговски обект има собствена номерация. Проформа фактурите са с отделна номерация.

- При тип на документа Кредитно или Дебитно известие се отваря форма, чрез която се посочват фактурите, към които известието се отнася.

При успешно създаване и записване търговския документ се появяват следните бутони:

- Изтегля оригинала на документа в PDF формат;

- Изтегля копието на документа в PDF формат;

- Изпраща оригинала на документа на електронната поща на клиента и копие на документа на пощенската кутия на компанията, предназначена за копия на документите - Виж Профил на компанията / Е-поща за BCC;

- Клиентът се избира чрез изписване на част от името или идентификатора (ЕИК, ЕГН, ЛНЧ) във формата за търсене.

 • Показва се списък с предварително въведени контрагенти, при които има съвпадения с името или идентификатора. Избира се необходимия контрагент - или със стрелките и <Enter>, или с мишката, като след това се натиска <Enter> и името и идентификатора на контрагента се изписват отдясно на формата за търсене. При поставяне на мишката върху името на контрагента се показва прозорец с всички подробности за него.
 • Ако контрагентът не е въведен в списъка с контрагенти, то може или да се въведе в секцията Контрагенти / , или да се изпише целия идентификатор, да се натисне <Enter> и данните за контрагента автоматично ще се попълнят от публичните регистри, ако съществуват. Показва се бутон за записване на контрагента - , но ако не бъде използван, то контрагента ще бъде записан при запис на търговския документ.

- Отваря страница за редактиране на данните на контрагента;

- Копира данните от последният търговски документ на избрания контрагент;

 

- Артикул се избира чрез изписване на част от наименованието му. Показва се списък с предварително въведени артикули, при които има съвпадения с наименованието им. Избира се необходимия артикул - или със стрелките и <Enter>, или с мишката, като след това се натиска <Enter>. Артикулът се добавя в таблицата с артикулите. Ако вече има такъв артикул, то количеството му се увеличава с "1". Полетата "Описание", "Количество", "Мярка" и "Единична цена" могат да бъдат редактирани.

- Увеличава с "1" количеството на съответния артикул;

- Намалява с "1" количеството на съответния артикул;

- Изтрива съответния артикул;

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница;

- Определя ДДС-ставката, която ще се прилага в търговския документ;

 • Предал стоката/услугата - попълва се по подразбиране с името на текущия потребител;
 • Получил стоката/услугата - попълва се по подразбиране със стойността на полето "Получател" от профила на контрагента;
 • Идентификационни цифри - Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗСч, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри
 • Място на сделката;
 • Начин на плащане - "Банка", "Ипей", "В брой";
 • Банкова сметка - попълва се по подразбиране със сметката на избрания Търговски обект;
 • Издадена - датата на издаване на документа - по подразбиране е текущата дата;
 • Данъчно събитие - датата на данъчното събитие на сделката - по подразбиране е текущата дата;
 • Основание/Забележка - незадължителна допълнителна информация;
 • Шаблон за фактури - шаблонът, по който ще се конструира документа. По подразбиране се използват шаблоните на клиента.
 • Шаблон за и-мейли - шаблон, по който да се конструира и-мейл, с който се изпраща документа на клиента;
 • Платена - маркер и дата на плащане;
 • Осчетоводена - маркер и дата на осчетоводяване;
 

 

Контрагенти (клиенти и доставчици)

 

В тази секция е поместен списъкът с контрагентите. Това са лицата, с които се сключват сделки и се издават търговски документи - клиенти и доставчици.

- Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във следните колони: Наименование, Идентификатор, ДДС № и Представляващ. При клик върху заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен клик върху същото заглавие таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница;

- Бутонът отваря страница за създаване на нов контрагент - Виж по-долу.

- Прозорец за преглед. Отваря се при натискане на линка с наименованието на контрагента от таблицата. Прозорецът за преглед съдържа подробна информация за разглеждания контрагент, както и бутон за редактиране на избрания контрагент.

- Форма за търсене - търси контрагент сред списъка с контрагенти чрез изписване на част от неговите атрибути Наименование или Идентификатор. Показва се списък с предварително въведени контрагенти, при които има частични съвпадения с тези атрибути. Избира се необходимия контрагент - или със стрелките и <Enter>, или с мишката, като след това се натиска <Enter>. Отваря се Прозорец за преглед с данни на намерения контрагент.

- Бутонът отваря страница за редактиране на избрания контрагент - Виж по-долу;

 

 

Контрагент

 

На тази страница се създава нов или се редактира съществуващ контрагент - клиент или доставчик.

 • Идентификатор - ЕИК/Булстат за юридическо лице или ЕГН за физическо лице. При попълване на Идентификатора и натискане на линка "Попълване с публични данни", останалите полета се попълват автоматично с наличните в публичното пространство данни за контрагента;
 • ДДС № - Номерът на юридическото/физическото лице по ЗДДС, в случай, че лицето е регистрирано по този закон. При попълнен ДДС № и натискане на линка "Проверка за валидност", се проверява дали ДДС номерът е валиден и се записва датата, на която за последно е бил проверен;
 • Наименование - Името на юридическото/физическото лице;
 • Държава - Държава на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Населено място - Населено място на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Пощенски код - Пощенски код на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Адрес - Адрес на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Представляващ - Физическото лице, което представлява компанията;
 • Е-поща - Адрес на електронната поща на компанията;
 • Уеб сайт - уеб страница на компанията;
 • Получател - Името на физическото лице, получател на търговските документи;
 • Доставчик - Дефинира контрагента като доставчик;
 • Клиент - Дефинира контрагента като клиент;
 • Отстъпка - Задава отстъпката, която ще се прави на контрагента;
 • Забележка - Поле за забележка;
 • Шаблон за фактури - Задава шаблона за фактури, който да се прилага по подразбиране при издаване на търговски документи;
 • Шаблон за имейли - Задава шаблона за имейли, който да се прилага по подразбиране при изпращане по имейл на търговски документи;
 

 

Артикули

 

В тази секция е поместен списъкът с артикулите. Това са стоките и услугите, по отношение на които се сключват сделки и се издават търговски документи.

- Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във следните колони: Наименование, Описание, Кат. №, Услуга, Мярка, Дост. цена, Ед. цена. При клик върху заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен клик върху същото заглавие таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница;

- Бутонът отваря страница за създаване на нов артикул - Виж по-долу.

- Прозорец за преглед. Отваря се при натискане на линка с наименованието на контрагента от таблицата. Прозорецът за преглед съдържа подробна информация за разглеждания артикул, както и бутони за редактиране и изтриване на избрания артикул.

- Форма за търсене - търси артикул сред списъка с артикули чрез изписване на част от неговото Наименование. Показва се списък с предварително въведени артикули, при които има частични съвпадения с този атрибут. Избира се необходимия артикул - или със стрелките и <Enter>, или с мишката, като след това се натиска <Enter>. Отваря се Прозорец за преглед с данни на намерения артикул.

- Бутонът отваря страница за редактиране на избрания артикул - Виж по-долу;

- Изтрива избрания артикул.

 

 

Артикул

 

На тази страница се създава нов или се редактира съществуващ артикул - стока или услуга.

 • Наименование - Наименование на стоката/услугата;
 • Държава - Държава на регистрация на юридическото/физическото лице;
 • Услуга - Указва дали е стока или услуга;
 • Мярка - Мярка на артикула;
 • Каталожен номер - Каталожен номер на артикула;
 • Баркод - Баркод на артикула;
 • Описание - Подробно описание;
 • Доставна цена - Цена, на която стоката е доставена;
 • Единична цена - Цена, на която артикула ще бъде продаван.
 

 

ДДС ставки

 

В тази секция е поместен списъкът с ДДС ставките. При издаване на търговските документи се прилагат различни ДДС ставки в зависимост от това дали доставчикът е регистриран по ЗДДС, типа стока/услуга и дестинацията на доставката. ДДС ставките са системни и потребителски. При създаването си към всеки потребителски профил се добавя набор от стандартни системни ДДС ставки. При промяна в нормативната уредба и отразяването им в системата, съответните ДДС ставки могат да бъдат обновени от потребителя (виж секцията "ДДС ставка"), но това няма да стане автоматично. Допълнително могат да бъдат добавени потребителски ДДС ставки. И двата вида ДДС ставки могат да бъдат редактирани, но само потребителските могат да бъдат изтрити.

- Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във всички колони. При клик върху заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен клик върху същото заглавие таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница;

- Бутонът отваря страница за създаване на нова ДДС ставка (виж секцията "ДДС ставка").

- Прозорец за преглед. Отваря се при натискане на линка с параграфа на ДДС ставката от таблицата. Прозорецът за преглед съдържа подробна информация за разглежданата ДДС ставка, както и бутони за редактиране и изтриване на избраната ДДС ставка.

- Форма за търсене - търси ДДС ставка сред списъка с ДДС ставка чрез изписване на част от неговия параграф. Показва се списък с предварително въведени ДДС ставки, при които има частични съвпадения с този атрибут. Избира се необходимата ДДС ставка - или със стрелките и <Enter>, или с мишката, като след това се натиска <Enter>. Отваря се Прозорец за преглед с данни на намерената ДДС ставка.

- Бутонът отваря страница за редактиране на избраната ДДС ставка - Виж по-долу.

 

 

ДДС ставка

 

На тази страница се създава нова или се редактира съществуваща ДДС ставка.

ДДС ставките са системни и потребителски. При създаването си към всеки потребителски профил се добавя набор от стандартни системни ДДС ставки. При промяна в нормативната уредба и отразяването им в системата, съответните ДДС ставки могат да бъдат обновени от потребителя, но това няма да стане автоматично, а само когато се натисне линка "Системна актуализация от ХХ.ХХ.ХХХХг. Датата на последната редакция/актуализация се визуализира горе вляво.

Допълнително могат да бъдат добавени потребителски ДДС ставки.

 • Параграф - Текстът, който ще се изписва в търговските документи при начисляване на данъка;
 • Описание - Подробно описание;
 • Ставка - Ставката в проценти;
 • Активен - указва дали ставката да бъде активна - част от листата с ДДС ставки при изготвяне на търговските документи;
 • Системен - показва дали ДДС ставката е системна.
 

 

Шаблони

 

В тази секция е поместен списъкът с шаблоните. Шаблоните се използват при издаване на търговските документи и при изпращане на и-мейли за да се оформят документите и съобщенията по определен начин. Съответно шаблоните са два вида - за фактури (търговски документи) и за и-мейли. Освен това шаблоните са системни и потребителски. При създаването си към всеки потребителски профил се добавя набор от стандартни системни шаблони. При публикувано обновление на системен шаблон, потребителя има възможност да обнови своята версия (виж секцията "Шаблон"), но това няма да стане автоматично. Допълнително могат да бъдат добавени потребителски шаблони. И двата вида шаблони могат да бъдат редактирани, но само потребителските могат да бъдат изтрити.

- Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във следните колони: Наименование и Променен. При клик върху заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен клик върху същото заглавие таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница;

- Бутонът отваря страница за създаване на нов шаблон - Виж по-долу.

- Прозорец за преглед. Отваря се при натискане на линка с наименованието на шаблона от таблицата. Прозорецът за преглед съдържа подробна информация за разглеждания шаблон, както и бутони за редактиране и изтриване (само ако шаблона е потребителски) на избрания артикул.

- Форма за търсене - търси шаблон сред списъка с шаблони чрез изписване на част от неговото Наименование. Показва се списък с предварително въведени шаблони, при които има частични съвпадения с този атрибут. Избира се необходимия шаблон - или със стрелките и <Enter>, или с мишката, като след това се натиска <Enter>. Отваря се Прозорец за преглед с данни на намерения шаблон.

- Бутонът отваря страница за редактиране на избрания шаблон - Виж по-долу;

- Изтрива избрания шаблон.

 

 

Шаблон

 

На тази страница се създава нов или се редактира съществуващ шаблон.

Шаблоните са системни и потребителски. При създаването си към всеки потребителски профил се добавя набор от стандартни системни шаблони. При промяна на системните шаблони, потребителските копия могат да бъдат обновени, но това няма да стане автоматично, а само когато се натисне линка "Системна актуализация от ХХ.ХХ.ХХХХг. Датата на последната редакция/актуализация се визуализира горе вляво.

Допълнително могат да бъдат добавени потребителски шаблони.

 • Наименование - Наименование на шаблона;
 • Тип на шаблона - Може да бъде или "За фактури" или "За имейли";
 • Съдържание - Шаблона се форматира като HTML страница. Специалните полета от типа ${Xxxx.Yyyy} биват замествани от съответните данни. Поддържат се също и циклични данни и условно показване на съдържание;
 • Системен - показва дали шаблона е системен.
 

 

Е-поща

 

В тази секция е поместен списъкът с изпратените електронни съобщения. Обикновено за всеки търговски документ това са по един имейл за клиента с прикрепен оригиналът на търговския документ и един имейл за издателя с прикрепено копието на търговския документ. Всеки имейл съдържа допълнително информация дали е изпратен, резултата от изпращането и броя опити за изпращане.

- Сортиране - Таблицата може да бъде сортирана по данните във всички колони. При клик върху заглавие на колона, таблицата се сортира по естествения ред на данните в тази колона. При повторен клик върху същото заглавие таблицата се сортира по обратен на естествения ред на данните в тази колона.

- Определя броя редове на таблицата, които ще се показват на една страница.

- Прозорец за преглед. Отваря се при натискане на линка с темата на имейла от таблицата. Прозорецът за преглед съдържа подробна информация за разглеждания имейл, както и линк за сваляне на изпратения документ.